Soundigital SounDigital SD RLC Remote Level Control / Bass Knob

Soundigital SounDigital  SD RLC Remote Level Control / Bass Knob
Soundigital SounDigital  SD RLC Remote Level Control / Bass Knob

Soundigital

$39.99 

Compatible with:

  • 1600.1 EVOX
  • 3000.1 EVOX
  • 5000.1 EVOX
  • 8000.1 EVOX
  • 12000.1 EVOX
  • 20000.1 EVOX
  • 35000.1 EVOX